Interaktivní mapa města a okolí
Interaktivní mapa města a okolí česky        německy
RinchnachPartnerská obec (Německo)
Partnerská obec (Německo)

Affoltern im EmmentalPartnerská obec (Švýcarsko)
Partnerská obec (Švýcarsko)


 

Městský úřad Hartmanice
Hartmanice 75
342 01  Sušice
IČ: 255467
DIČ: CZ00255467
bankovní spojení: 0822577319/0800

telefon: 376 593 218
fax: 376 593 239

podatelna@muhartmanice.cz
www.muhartmanice.cz

ID datové schránky: mknbxxv

Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8:00 - 17:00Úřední deska


Usnesení zastupitelstva ze dne 3.8. 2017

USNESENÍ č. III./16/17 ze schůze Zastupitelstva města Hartmanice konané dne 3.8.2017

***********************************************************

1. ZM bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze.

2. ZM jednohlasně schvaluje  všechna níže uvedená rozhodnutí:

-     bere na vědomí informaci, že v případě služeb zpracovávaných firmou míkA-Atelier, Magistrů 1275/13, Praha 4 je účtována cena za Manday 4.800,- Kč bez DPH

-     schvaluje vyplatit  p. Mgr. J. Hrušovské, pověřené vedením ZŠ Hartmanice  odměnu

-     schvaluje vyplatit p. I. Vrbové, ředitelce MŠ Hartmanice odměnu

-      schvaluje poskytnout finanční dar ve výši 5.000,- Kč Diakonii CČE – Středisko Praha, Praha 5 – Vlachova 1502, na poskytování sociální služby raná péče

-     bere na vědomí informaci, že pokračuje soudní spor Města Hartmanice se Státním statkem  Jeneč ve věci určení vlastnictví k p.p.č. 64 v k.ú. Dolejší Těšov

-     bere na vědomí informaci, že opravu a výměnu podlahových krytin v MŠ bude provádět  firma  Petr Nový Podlahářství Bojanovice 44.

-     schvaluje zakoupení nástavby programu MISYS pro vedení pasportu hřbitova

-     schvaluje zálohovou cenu vodného pro vodovod ve Vlastějově ve výši 18,- Kč/m3

-    schvaluje, aby bylo zakoupeno vybavení pro žáky 1. třídy v hodnotě 2.000,- Kč na jednoho žáka

-     ukládá vypsat zjednodušené podlimitní zadávací řízení  na nákup nákladního automobilu pro město, jehož výsledky budou předloženy k projednání zastupitelstvu města

-  schvaluje pronájem hřiště v Hartmanicích v době od 12.8. do 20.8.2017 fotbalovému klubu FC Písek za cenu 100,- Kč/hod využívání hřiště

- schvaluje jmenovat Mgr. Jaroslavu Hrušovskou, XXXXXXXX do funkce ředitele ZŠ Hartmanice, příspěvkové organizace od 15.7.2017 a zároveň k uvedenému datu odvolat její pověření k řízení ZŠ Hartmanice ze dne 20.5.2015

- schvaluje přidělit od 1.7. 2017 byt č. 2 v Kundraticích čp. 22 panu XXXXXXXXXXX  s tím, že nájemné bude platit až od 1.10.2017 a to s ohledem na špatný technický stav bytu, kdy si  vlastní náklady provede opravy a odstranění závad shledaných při předání bytu

- ukládá doporučit žadatelce o pozemek k umístění garáže, aby jednala s vlastníky plechových garáží v sídlišti o možnosti pronájmu, jelikož město nemá v blízkosti DPS žádný vhodný pozemek

-   schvaluje udělit Základní škole Hartmanice výjimku z počtu žáků pro školní rok 2017/2018

- bere na vědomí informaci o vydání zpravodaje základní školy s informacemi pro začátek školního roku

-  schvaluje platový výměr ředitelky Základní školy Hartmanice od 15.7.2017

-  bere na vědomí Inspekční zprávu a Protokol o kontrole Mateřské školy Hartmanice, která byla ve dnech 6.6. a 7.6. 2017 provedena  ČŠI Plzeň

- schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017

- schvaluje, aby bylo město spolupořadatelem plavecko- běžeckého závodu  dětí v září 2017 v Srní spolu s R-Teamem Praha 5 a na pořádání akce se podílelo částkou 5.000,- Kč

- bere na vědomí informaci ohledně veřejného osvětlení a možnosti snížení světelných emisí

3. ZM jednohlasně schvaluje na základě zjednodušeného podlimitního řízení nákup nákladního automobilu IVECO DAILY 55S18W s pohonem kol 4x4 za cenu 2,853.340,- Kč Kč bez DPH a uzavření smlouvy o nákupu s firmou KOMERSIA WEST s.r.o., U Mexika 1310, Nýřany, IČ: 25211064. Dále ZM jednohlasně schvaluje po zakoupení nákladního auta IVECO DAILY odprodat za cenu dle znaleckého posudku vozidlo IVECO SCAM.

4. ZM jednohlasně schvaluje změnu pachtýře v pachtovní smlouvě na níže uvedené pozemky (viz příloha) z XXXXXXXXX na firmu XXXXXXXXX od 1.9.2017.

5. ZM bere na vědomí nutnost řešení záležitosti studny v Loučové.

 

 Pacht - zmena pachtyre.pdf