Interaktivní mapa města a okolí
Interaktivní mapa města a okolí česky        německy
RinchnachPartnerská obec (Německo)
Partnerská obec (Německo)

Affoltern im EmmentalPartnerská obec (Švýcarsko)
Partnerská obec (Švýcarsko)


 

Městský úřad Hartmanice
Hartmanice 75
342 01  Sušice
IČ: 255467
DIČ: CZ00255467
bankovní spojení: 0822577319/0800

telefon: 376 593 218
fax: 376 593 239

podatelna@muhartmanice.cz
www.muhartmanice.cz

ID datové schránky: mknbxxv

Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8:00 - 17:00Úřední deska


Usnesení zastupitelstva ze dne 12.3.2020

Usnesení a ostatní závěry ze schůze Zastupitelstva města Hartmanice konané dne 12.3.2020

*********************************************************

A) USNESENÍ č. I./9/20:

1) ZM jednohlasně schvaluje všechna níže uvedená rozhodnutí:

- stanovuje od 1.1.2020 nový platový výměr ředitelky PO Mateřské škola Hartmanice  v souladu s nařízením vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů – viz. příloha

- stanovuje   od   1.1.2020   nový   platový   výměr   ředitelky PO Základní škola Hartmanice  v souladu s nařízením vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,  ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů – viz. příloha

- schvaluje zakoupit 20 ks víceletých kalendářů „Z Normandie přes Ardeny až k nám“ za cenu celkem 4.000,- Kč

- schvaluje výsledné ceny za rok 2019 v následující výši: teplo 460,- Kč bez DPH, stočné 33,04 Kč bez DPH a vodné 15,65 Kč bez DPH

- schvaluje, aby město pokračovalo v partnerské spolupráci se švýcarským městem Affoltern

- ukládá provést prohlídku a zjištění stavu vany a umyvadla v bytě č. 8 v Hartmanicích čp. 138 a v případě nefunkčnosti provést výměnu za nové vybavení běžné, tj. základní

- schvaluje zakoupit pro DPS Hartmanice stínící markýzu a paraván a dále před jednotku č. 24, kde bude zařízení umístěno, položit dlažbu

 - schvaluje zapojit se do projektu sdružení obcí Středního Pošumaví a z dotačního titulu Plzeňského kraje Plzeň PSOV 2020 v rámci projektu vyměnit autobusovou čekárnu v Dobré Vodě a osadit novou čekárnu v Kundraticích

 - schvaluje uzavřít prostřednictví firmy Alerion s firmou Heraldika s.r.o. Brno – Královo Pole smlouvu o dílo na zhotovení vlajky města za cenu 10.000,- Kč

- schvaluje podat žádost o poskytnutí dotace od KÚ PK Plzeň na výsadbu veřejné zeleně (ovocné stromy), pokud bude vytipován vhodný pozemek

- schvaluje seniorům při životním jubileu dávat dárkový balíček (potravinový) v jednotné hodnotě 400,- Kč bez ohledu na věk jubilanta

- ukládá zveřejnit záměr pachtu části p.p.č. 68/4 v k.ú. Chlum u Hartmanic

- schvaluje pronájem bytu č. 5 v Hartmanicích čp. 138 XXXXXXXXXXXXX na dobu určitou do 31. 12. 2020                      

 - schvaluje poskytnutí finančního daru 1.000,- Kč Okresní organizaci čs. svazu chovatelů na uspořádání 52. kola celostátní olympiády mladých chovatelů v srpnu 2020 v Klatovech

- schvaluje společný pronájem fotbalového hřiště v Hartmanicích fotbalovým klubům FC Písek a FK Junior Strakonice po jejich vzájemné domluvě o využívání

- ukládá jednat s heraldikem firmy Heraldika Brno o správné podobě vyobrazení znaku města

- schvaluje zakoupit 2 ks  mikrofonů AKG C1000S MK4 ke stávající ozvučovací aparatuře za cenu do 3.000,- Kč/ks

- schvaluje realizovat výměnu oken a vchodových dveří v bytovém domě čp. 19 v Kundraticích

- schvaluje podat žádost o poskytnutí dotace od PK Plzeň z dotačního titulu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020“ na pořízení a montáž 2 ks ukazatelů rychlosti projíždějících vozidel v Hartmanicích u čp. 74 a čp. 84 za cenu 116.014,80 Kč

2) ZM jednohlasně schvaluje poskytnutí dotace Plzeňskému kraji Plzeň ve výši 53.570,- Kč na dopravní obslužnost území Plzeňského kraje v roce 2020 a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

3) ZM jednohlasně schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje Plzeň ve výši 271.624,- Kč na Pečovatelskou službu Hartmanice a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

4) ZM jednohlasně schvaluje nákup komunálního stroje AVANT 750 za cenu 1.499.000,- Kč bez DPH dle předložené nabídky – viz. příloha.

5) ZM jednohlasně schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 1/2020 – viz. příloha.

6) ZM jednohlasně schvaluje účast města ve výběrovém řízení na koupi p.p.č. 508/3 v k.ú. Štěpanice a p.p.č. 104 v k.ú. Světlá u Hartmanic a svěřuje starostovi pravomoc rozhodnutí o nabytí uvedeného nemovitého majetku ve výběrovém řízení s následnou aukcí a dále pověřuje starostu k zajištění splnění podmínek pro účast města ve výběrovém řízení.

7) ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE- 12-0006086/VB/003  s ČEZ Distribuce, a.s.  Děčín provedení distribuční soustavy přes pozemky st.p.č. 15/2, st.p.č. 151, p.p.č. 173/3, 445/1, 445/2, 453/1, 697, 698, 700 v k.ú. Hartmanice I -  ve znění viz. příloha.

8) ZM jednohlasně schvaluje propachtování části pozemku p.č. 68/4 v k.ú. Chlum u Hartmanic o výměře 8,6 m2 p.  XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou.

9) ZM jednohlasně schvaluje podání žádosti k Agentuře ochrany přírody a krajiny na „Výsadbu ovocných stromů v lokalitě Dolejší Těšov“ a na „Ošetření části skupiny památných stromů – Krušecká lipová alej“.

10) ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy na výměnu oken a vchodových dveří v hliníkovém provedení v bytovém domě čp. 19 v Kundraticích s firmou LD Stav Sušice za cenu dle předložené cenové nabídky ve výši 257.356,- Kč bez DPH.

B) Ostatní závěry:

1) ZM bere na vědomí Zprávu o hospodaření městských lesů Města Hartmanice za rok 2019.

2) ZM bere  na vědomí  informace  ve věci šíření nemoci COVID 19 způsobené koronavirem.

3) ZM bere na vědomí kontrolu usnesení.