Kontakt

Městské informační středisko Hartmanice
Hartmanice 40
342 01 Sušice

Tel.: 376 593 059
Email:is@muhartmanice.cz

Provozní doba

PO
ÚT
10.00 – 12.15
12.45 – 15.30
ST
08.00 – 12.15
12.45 – 17.00
ČT
10.00 – 12.15
12.45 – 15.30
08.00 – 12.15 12.45 – 15.30
SO 08.00 – 12.15 12.45 – 15.30
NE

PŘIPOJENÁ INFOCENTRA

Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD
Městské knihovny Hartmanice

1) Provozovatelem Městské knihovny Hartmanice je Město Hartmanice

2) Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb vymezených v § 2, 4 a 14 uvedeného zákona.

3) Čtenářem knihovny se může stát každý občan ČR starší 15-ti let po předložení občanského průkazu a vyplnění přihlášky čtenáře. Podpisem na přihlášce stvrzuje, že je obeznámen s knihovním řádem a že se zavazuje tento řád dodržovat. Děti do 15-ti let se mohou stát čtenáři pouze se souhlasem rodičů, kteří za vypůjčené knihy ručí.

4) Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození. Zároveň se zavazuje, že se svěřenými osobními údaji bude zacházet podle platných zákonů a nebude je poskytovat jiným osobám či institucím. Každou změnu v osobních údajích je čtenář povinen ihned nahlásit. Je také povinen nahlásit výskyt infekční choroby v rodině.

5) Po přihlášení a zaplacení registračního poplatku obdrží čtenář čtenářský průkaz, který jej opravňuje využívat všech služeb knihovny. Průkaz je nepřenosný! Jeho ztrátu musí čtenář ihned nahlásit - do té doby plně odpovídá za případné zneužití průkazu a škody tím vzniklé.

6) Výpůjční lhůta je jeden měsíc. Před uplynutím výpůjční lhůty může čtenář požádat o její prodloužení (nejvýše dvakrát). Knihovna mu vyhoví pouze v případě, že o knihu nežádá další čtenář.

7) Čtenář může požádat o rezervaci knih, které jsou právě půjčeny. Knihy, které nemá knihovna ve svém fondu, mohou být objednány z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

8) Za vypůjčené knihovní dokumenty čtenář plně odpovídá. V případě ztráty nebo poškození je povinen nahradit knihu (časopis) rovnocenným titulem nebo zaplatit finanční náhradu ve výši skutečné ceny knihy (časopisu). O způsobu náhrady rozhoduje knihovna po posouzení konkrétního případu. Při ztrátě jednoho dílu vícesvazkového díla je toto považováno za ztrátu celého kompletu.

9) Uživatelé knihovny jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek a dodržovat pokyny knihovníka. Jemu také mohou podávat písemné či ústní připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny.

10) Knihovní řád je závazný pro knihovnu i čtenáře. Opakované porušování knihovního řádu může mít za následek odnětí práva využívat služeb knihovny.

SLUŽBY, KTERÉ KNIHOVNA POSKYTUJE

1. Základní služby:
a) absenční a presenční půjčování knih, časopisů a ostatních dokumentů
b) poskytování základních bibliograficko-informačních služeb
c) půjčování dokumentů meziknihovní výpůjční službou
d) rezervování dokumentů
Tyto služby jsou poskytovány zdarma.

2. Speciální služby:
a) zhotovování kopií prezenčně půjčovaných dokumentů
b) tiskové výstupy
Tyto služby hradí uživatel v souladu s ceníkem služeb.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.
2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy.
3. Ruší se platnost knihovního řádu z 1.11.2002
4. Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.

PŘÍLOHY KNIHOVNÍHO ŘÁDU

1. Provozní doba knihovny a kontakty
2. Poplatky a ceník služeb
3. Provozní řád pro využívání výpočetní techniky a pro práci s internetem

V Hartmanicích dne 29. 6. 2006

Projednáno a schváleno Městským zastupitelstvem Města Hartmanice dne 29. 6. 2006.

1. PROVOZNÍ DOBA:

Út 8 - 12.15 12.45 - 15.30
St 8 - 12.15 12.45 - 17.00
Čt 8 - 12.15 12.45 - 15.30
Pá 8 - 12.15 12.45 - 15.30
So 8 - 12.15 12.45 - 15.30

Kontakt:
Městská knihovna
Hartmanice 40
342 01 pošta Sušice
Tel.: 376 593 059
e-mail: is@muhartmanice.cz

2. POPLATKY A CENÍK SLUŽEB :
( Platné od 1. 7. 2006)

1. Roční registrační poplatky:
Dospělí 50,- Kč
Děti do 15 let 25,-Kč

2. Jednorázové registrační poplatky:
(výpůjčky do tří svazků) 10 - Kč

3. Sankční poplatky:
1. upomínka 10,- Kč
2. upomínka 20,- Kč
3. upomínka 30,- Kč...
poškození čárového kódu 10,- Kč

4. Meziknihovní výpůjční služba
- poštovné za odeslání knih 50,- Kč

5. Ceník speciálních služeb
- kopírování - 1 strana A4 2,- Kč + 20% DPH
- 1 strana tisku A4 - černobílý tisk 2,- Kč + 20% DPH

Projednáno a schváleno Městským zastupitelstvem Města Hartmanice dne 29. 6. 2006.


PROVOZNÍ ŘÁD
PRO VYUŽÍVÁNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A PRO PRÁCI S INTERNETEM

1. Služby Internetu může využívat každý uživatel starší 15 let, děti pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

2. Uživatel musí ovládat základy práce na PC s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.

3. Uživatel je povinen řídit se pokyny pracovnice knihovny.

4. Pro práci s výpočetní technikou může pracovnice knihovny stanovit časové limity a další podmínky, aby umožnila její využití většímu počtu zájemců.

5. Uživatel může užívat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoli vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu, manipulovat s prostředím Windows, měnit nastavený software nebo restartovat počítač.

6. Uživatel je odpovědný za škody, které knihovně vzniknou nevhodnou manipulací s výpočetní technikou nebo poškozením programového vybavení.

7. Soubory získané při práci s Internetem si může uživatel uložit na vlastní CD-ROM či diskety, které předem předloží pracovnici knihovny k přeformátování. Soubory je možné se souhlasem knihovnice vytisknout. Tisk jedné stránky A4 = 2,- Kč.

8. Je dovoleno používat pouze neplacené služby poskytované v nabídkách sítě Internet. Elektronickou poštu je možné používat pouze prostřednictvím vlastní poštovní schránky čtenáře založené u některého z poštovních serverů.

9. Uživatel má možnost rezervovat si stanici na konkrétní dobu. Při nedodržení termínu rezervace propadá.

10. Městská knihovna neodpovídá za rychlost spojení ani za obsah souborů stažených z Internetu, zvláště pak obsahují-li viry.

11. Užívání Internetu je zdarma.

12. V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může být uživateli pracovnicí knihovny přístup k Internetu ukončen.

Projednáno a schváleno Městským zastupitelstvem Města Hartmanice dne 29. 6. 2006.