10.1 Opravné prostředky

Podání opravných prostředků proti rozhodnutí městského úřadu a orgánů města

1) Opravné prostředky proti rozhodnutí městského úřadu . Opravné prostředky se podávají prostřednictvím Městského úřadu v Hartmanicích, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Rozhodnutí orgánu obce v přenesené působnosti je postoupeno v odvolacím řízení příslušného referátu KÚ v Plzni dle charakteru informace, která byla požadována. Proti opatření městského úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, která dle obsahu projedná rada města nebo starosta.

2) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města. Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo rady města učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoliv podat ústně nebo písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Plzni. Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

3) Soudní přezkoumání. Došlo-li rozhodnutím orgánů obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby , lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č.99/1963 Sb.,občanského soudního řádu, v platném znění žalobou k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. Požadavky, které jsou v souvislosti s podáváním opravných prostředků proti rozhodnutím ve správním řízení kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech, se řídí zejména příslušným ustanovením zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ( správní řád).