11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Město Hartmanice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu.

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 367/1990 Sb. a zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění zákona č. 2/2003 Sb.
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
 • zákoník práce
 • zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • vyhl. č. 442/2006 – stanoví strukturu informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
 • nařízení vlády č. 173/2006 o zásadách stanovení úhrad a licenčních úhrad za poskytování informací dle zák. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 81/2006 Sb., novela zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
 • nař. vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.
 • vyhl. Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách
 • zák. č. 500/2004 – Správní řád
 • zák. č. 159/2006 o střetu zájmů

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními pod odkazem „Vyhlášky města“ . Dále je možné do nich nahlédnout v kanceláři městského úřadu v úředních dnech a hodinách.