2. Důvod a způsob založení

Město Hartmanice vzniklo jako samosprávná jednotka v souladu s § 1a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích , v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb. , občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony ( zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích)

*) Zákon 367/1990 Sb. o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích – č.128/2000 Sb.

**) Zákon 40/1964 Sb., občanský zákoník byl zrušen novým občanským zákoníkem – č. 89/2012 Sb.