9. Žádosti o informace

Žádosti o informace lze podat

  1. Osobní podání: na městském úřadě v úředních dnech a hodinách.
  2. Telefonické podání
  3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
  4. Písemnou žádost můžete jej doručit e-mailem, datovou schránkou nebo poštou.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Zveřejňování informací:

Město Hartmanice jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinno zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace : a) informace o městě, jako právnické osobě b) organizační strukturu městského úřadu c) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování orgánů obce
d) postup úřadu při vyřizování žádostí e) přehled nejdůležitějších předpisů f) sazebník úhrad za poskytování informací g) výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok. Dalšími informacemi, které město dle § 5 odst. 4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení zastupitelstva města, platné obecně závazné vyhlášky a pravidla, rozpočet města na příslušný kalendářní rok, záměry nakládat s rozpočtem města. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů města v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích a organizačním řádem městského úřadu.

Způsob zveřejnění informací:

Město zveřejňuje informace těmito způsoby :
a) na úřední desce -usnesení orgánů města, obecně závazné vyhlášky, rozpočet města
b) na podatelně městského úřadu - k nahlédnutí předpisy, možno vyzvednout tiskopisy a formuláře
c) způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet) - údaje dle písm. a), dále zadání veřejných zakázek (mimo zjednodušené zadání), poptávková řízení a prezentaci města na www stránkách.